របៀបដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរ Unicode លើកម្មវិធី PhotoShop

អ្នកអាចជួសជុលបញ្ហានេះដោយចូលទៅ application options
ព្យាយាមធ្វើតាមកការណែនំាដូចខាងក្រោម៖
បើកកម្មវិធី​ Photoshop និងចូលទៅ Edit Menu >Preference >Type

បន្ទាប់មកបិទនិងបើកកម្មវិធី រួចពនិត្យមើលថាវាដំណើរការដែរឬអត់។

ចែករំលែក...

បញ្ចេញមតិយោបល់

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ ចន្លោះដែល​ត្រូវបំពេញមានសញ្ញា *